OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Občan a obec > Kanalizace a ČOV > Projekt kanalizace a ČOV

Projekt kanalizace a ČOV

Obec Vlasatice již několik let řeší otázku odkanalizování obce, o jejíž výstavbě se výhledově hovoří v různých variantách více než deset let. Předešlá zastupitelstva obce, stejně jako to současné, pečlivě zvažovala všechna pro a proti této po všech stránkách náročné investice, setkávala se s odborníky, zástupci veřejné správy i s těmi, kteří si zkušenost s výstavbou a provozem kanalizace již zažili. Současné zastupitelstvo obce se na základě těchto informací rozhodlo do této investice pustit, a to s vědomím, že se jedná o rozhodnutí strategické, které zásadně a dlouhodobě ovlivní dění v naší obci.

Vzhledem k těmto skutečnostem budou na těchto webových stránkách postupně uveřejňovány všechny aktuálně dostupné informace, které se akce „Kanalizace a ČOV Vlasatice“ týkají.

Zastupitelstvo obce věří, že kvalitní informovanost občanů o pravděpodobně historicky největší investiční akci v obci, je nezbytným předpokladem k její zdárné realizaci a potřebné spolupráci všech občanů Vlasatic.

 

Hlavní důvody pro realizaci projektu "Kanalizace a ČOV Vlasatice" v naší obci jsou následující:

 • odkanalizováním obce uděláme další krok ke zlepšení životního prostředí, ve kterém žijeme (jsme jedna z posledních obcí v okolí, která nemá vybudovanou splaškovou kanalizaci);
 • ušetříme občanům značné náklady na vyvážení fekálií na okolní čistírny, nebo za vybudování domácí čistírny odpadních vod. Jiný způsob likvidace odpadních vod není již dnes povolen;

 • staneme se obcí se standardní občanskou vybaveností (vodovod, kanalizace, plynofikace);

 • v neposlední řadě jsou zde důvody zákonné. Zákon o vodách číslo 254/2001 Sb. v případě, že odpadní vody vypouštíme do dešťové kanalizace, do potoka nebo přímo do země pomocí trativodu, nebo zasakovací jámy a podobně, stanovuje:

    • každé vypouštění odpadních vod do vod povrchových, nebo podzemních musí být povoleno;

    • kdo vypouští odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování v souladu s podmínkami stanovenými v povolení k jejich vypouštění;

    • přímé vypouštění odpadních vod do podzemních vod nelze povolit;

    • pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

 • Pokud se obci podaří získat finanční prostředky a vybudovat kanalizaci na základě zákona číslo 274/2001 Sb., o kanalizacích a vodovodech, obecní úřad v přenesené působnosti svým rozhodnutím uloží vlastníkům stavebních pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné. Jak víme, je to technicky možné téměř všude. Troufáme si říct, že v tuto chvíli zákon o vodách a kanalizacích nedodržuje více jak 70% našich domácností.

 • Dotační programové období 2014-2020 je s největší pravděpodobností posledním, ve kterém bude možno čerpat dotace  na výstavbu kanalizace.

  Zastupitelstvo obce věří, že ve většině případů připojení na kanalizaci občané uvítají, neboť je oprostí od velkých starostí, které by je čekali při jiné likvidaci fekálií, kterou bude nutné nejpozději od roku 2018 řádně vykázat a doložit. A řádně vykázat lze pouze dvěma způsoby. Buď domácí čistírnou, nebo dokladem o likvidaci fekálií na čistírně odpadních vod s vykázáním množství likvidovaných fekálií, které musí přibližně odpovídat množství odebrané vody z místního vodovodu. Na druhou stranu je pravdou, že použití kanalizace zatíží domácí rozpočty o tak zvané stočné, jehož výše bude závislá jak od provozních nákladů čistírny odpadních vod, tak i od jejího provozovatele. Lze však předpokládat, že jeho výše se bude pohybovat v rozsahu od 40 do 50 korun na kubický metr.