OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Spolky a kluby > Rybářský spolek Vlasatice > Historie

Historie spolku

Vznik tohoto sdružení je bezprostředně spjat s existencí vodoteče „Olbramovický potok“, která se nachází na soustavě kaskádových rybníků. V katastrálním území Vlasatice potok spojuje „Křížový“ a „Novoveský“ rybník. Mimo jiná drobná vodní díla se na potoku nachází umělá vodní nádrž o velikosti 5199 m2, kterou v současné době vlastní obec Vlasatice a obhospodařuje sdružení „Rybářský spolek Vlasatice“. Vzniku tohoto sdružení však předcházela dlouhá cesta, jejíž historie se dá psát od prvních poválečných let, kdy začalo osídlování obce Vlasatice.

    chytani ryb  labute

Z výpovědí pamětníků je zřejmé, že s postupujícím časem tato vodní plocha měnila svůj tvar, velikost a také hospodáře. Vzhledem k tomu, že do r. 1989 neměl institut vlastnictví takový význam jako nyní, docházelo bez problémů k uvedeným změnám. Hospodařilo zde „Rybníkářství Pohořelice“, které jej využívalo jako rybochovné zařízení, dále pak „Státní statek Vlasatice“, který vodní plochu využíval od konce šedesátých do začátku sedmdesátých let pro chov kačen. V souvislosti s likvidací „kačenárny“ došlo k zahrnutí větší části této vodní plochy až do té míry, že zde vzniklo pouze koryto potoka, jehož okolí zarostlo vrbami a dalšími dřevinami, také rákosem, orobincem a jinými travinami. Nejhorší bylo, že zde začala vznikat skládka odpadu. Počátkem osmdesátých let se z místních dobrovolníků (pánové Špaček Adolf, Špaček Stanislav, Chrást Stanislav, Parady Evžen, Brabenec František a Miroslav) zformovala skupina, která si vytyčila cíl obnovit zde vodní plochu, zejména pro účely rybaření mládeže. Ve svém volném čase odstranili veškeré dřeviny a pan Stanislav Chrást zajistil strojové vyčištění potoka v délce cca 100 metrů od silnice proti proudu. Poté se tato skupina rozšířila o další dobrovolníky (pánové Beneš Jaroslav, Novák Jindřich, Homolka Jiří, Feichtinger Antonín), kteří vybudovali stavidlo. Následně pak především z iniciativy pana Chrásta Antonína, který zajistil bagr s obsluhou, byl obnoven rybník do dnešní velikosti a tvaru. Je zapotřebí připomenout, že původní plocha tohoto vodního díla byla podstatně větší.

       členové spolu    členové spolu

Výzvou do budoucna pro stávající vlastníky a hospodáře zůstává možnost uvedení rybníka do původních rozměrů. Dále není možno opomenout skutečnost, že se mezi místními obyvateli vžil název pro tuto vodní plochu jako „Rybníček pod Štouračovým“, podle jména tehdejších obyvatel nejbližšího obytného domu. Koncem osmdesátých let tento rybníček probudil iniciativy mezi některými vyznavači „Petrova cechu“, což byly první krůčky, na jejichž základě se později budoval dnešní rybářský spolek. Jak bylo již výše uvedeno, budoval se rybník především pro vyžití mládeže, proto jako prvním předsedou byl místním národním výborem pověřen vedoucí tehdejší místní mládeže pan Dundálek Miloslav. V této době se začaly organizovat první schůze, brigády, nákup rybí osádky a rybářské závody. V souvislosti s touto činností se rovněž začala formulovat první pravidla rybolovu. Krátce poté byl tehdejším předsedou MNV panem Feichtingerem pověřen vedením rybářů pan Beneš Jaroslav, který vykonával funkci předsedy a svou činností významným způsobem přispěl k všeobecnému rozvoji spolku. Oproti jiným již existujícím sdružením v obci byli rybáři ve značné nevýhodě, protože nebyli oficiálně registrováni jako sdružení. Nebylo možno tak od obce a jiných organizací získávat finanční podpory. Příčinou tohoto stavu byla skutečnost, že předmětná vodní plocha byla ve vlastnictví státu (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Jevilo se jako nesmyslné založit sdružení, které nemá na čem hospodařit. V tomto období zažádala o převod vlastnictví vodní plochy „Obec Vlasatice“, ovšem rovněž také „Rybníkářství Pohořelice“. Za účelem podpory převodu vlastnictví „Obci Vlasatice“ byla tato vodní plocha v prosinci 2007 registrována Hasičským záchranným sborem Brno-venkov jako „požární nádrž“. Tento neutěšený vlastnický stav trval až do realizace pozemkových úprav. Nic však nebránilo tomu, aby se takto existující spolek dále formoval a upevňoval. Není možno opomenout, že řádným hospodařením se finanční prostředky v pokladně z 900 Kč zvedly na cca 70 000 Kč, konaly se pravidelné schůze, brigády, závody a nákup ryb. Zpevnil se břeh od silnice, vybudoval se již dnes neexistující ostrůvek, několikrát se povedlo alespoň z kraje cesty provést částečné odbahnění a prohloubení. Vybudovalo se zázemí v podobě stavební buňky, nová lávka a mříže na vpusti. Rovněž nelze opomenout významné dlouholeté obětavé práce pana Jaromíra Berana, který dodnes velmi zodpovědně a spolehlivě supluje činnost rybářské stráže, dokrmuje rybí osádku, kontroluje funkčnost vpusti a stavidla, dále pak pokladníka pana Mazura Zdislava, který dlouhá léta zodpovědně obhospodařoval pokladnu a zajišťoval tombolu na rybářských závodech a je rovněž dodnes aktivním členem spolku. Byly vyhotoveny rybářské lístky, rybářský řád. Na základě požadavku „Rybníkářství Pohořelice“ za účelem likvidace plevelné ryby (Pseudorasbora parvas) byl rybníček vypuštěn a veškerá rybí osádka vylovena.

                                                                     členové spolu

Zajisté není bez zajímavosti, že mimo jiné druhy ryb byly vyloveny 3 ks sumce o velikosti přes 1 m, 10 ks štiky a 8 ks candáta v délkách značně převyšujících lovnou míru ryb. Tržní cena úlovku měla hodnotu více než 50 000 Kč. Za tuto částku byla na jaře následujícího roku provedena směna, převážně za kapra a amura. V květnu 2010 byla s „Rybníkářstvím Pohořelice, a. s.“ uzavřena kupní smlouva na dodávky rybí násady. Následně byly v k. ú. Vlasatice zahájeny pozemkové úpravy extravilánu, jejichž součástí bylo převedení vlastnictví předmětné vodní plochy do vlastnictví obce. Na první signály o této skutečnosti reagoval spolek vyhotovením a schválením stanov a následnou registrací sdružení. Občanské sdružení „Rybářský spolek Vlasatice“ bylo zaregistrováno orgány Ministerstva vnitra ČR dne 16. 3. 2010. V měsíci dubnu 2010 byl členskou schůzí zvolen nový výbor v čele s předsedou Ing. Nečasem Bedřichem. Dne 3. 2. 2011 byla s obcí Vlasatice uzavřena nájemní smlouva na rybníček a některé okolní parcely. Stav členské základny v současné době kolísá v průměru okolo 30 členů, z čehož okolo 20 % tvoří mládež do 15 let. Na členské schůzi dne 1. 2. 2014 odstoupil z funkce předsedy pan Ing. Nečas Bedřich a novým předsedou byl zvolen pan Klucho Aleš.

Současnou podobu získal rybníček v letech 2016 až 2017, kdy byla provedena jeho celková rekonstrukce (odbahnění, zpevnění břehů, výstavba nového stavidla, ...). Tato rekonstrukce byla financována obcí Vlasatice s podporou dotace od Ministerstva zemědělství ČR.

Závěrem se tímto omlouváme všem aktivním členům spolku, kteří se od prvopočátku významně podíleli na jeho budování a rozvoji, a jejichž jména zde nebyla uvedena.

Ing. Zdeněk Štrobl