OBEC VLASATICE
Jihomoravský krajJihomoravský kraj

Změna velikosti písma

Fulltextové vyhledávání

RSV ČERNÉ LOGO (2).jpg

Úvod

Vážení příznivci sportovního rybolovu,

vítejte na stránkách Rybářského spolku Vlasatice. Jsme spolkem rybářů, kteří se starají o místní rybník "Šlojíř", jež se nachází v západní části obce. Naší hlavní činností je provozování sportovního rybolovu, peče o okolní přírodu a zapojení mládeže do rybářského života. Členové spolku se také zapojují do rozvíjení a popularizování rybářského sportu, organizace rybářských soutěží a účast v nich na všech úrovních.

Stanovy 

I.

Název a sídlo

Rybářský spolek Vlasatice (dále jen ,,spolek“) podle  zákona č. 89/2012 Sb ve znění pozdějších předpisů má sídlo ve Vlasaticích na adrese Vlasatice č.p. 149, 69130 Vlasatice, IČO: 22812539

 

II.

Účel spolku

Účelem spolku je sdružovat zájemce o ochranu přírody, sportovní ryblov a chov ryb

 

III.

Hlavní činnost spolku

 

Činnost spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. II co by společného zájmu jeho členů. Tento účel je naplňován zejména: 

a) svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny),

b) propaguje na veřejnosti ochranu přírody a rybářství, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí,

c) zajišťuje chov ryb ve vlastním a nebo pronajatém rybářském revíru,

d) působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování rybářských zvyků a tradic.

 

                                                                                  IV.
                                                                             Členství ve spolku

 

1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členstvím vznikají nejen práva, ale i povinnosti člena spolku. Členství je nepřevoditelné a nezcizitelné. Členství vzniká rozhodnutím členské schůze spolku (dále jen ,,členská schůze“)

2. Členství ve spolku se ročně obnovuje zaplacením ročního členského příspěvku. Členský příspěvek se skládá:

a) z jednorázového vstupního peněžního příspěvku (zápisné),

b) z pravidelného ročního peněžního příspěvku,

c) z pracovního ročního příspěvku, který je možno nahradit finančně ve výši stanovené výborem.

3. Člen spolku má právo:

a) účastnit se jednání členské schůze a podílet se na jejím rozhodování hlasováním,

b) volit orgány spolku a být volen do orgánů spolku,

c) předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům spolku,

d) podílet se na praktické činnosti spolku.

4. Člen spolku má povinnost:

a) dodržovat stanovy, plnit usnesení orgánů spolku,

b) aktivně hájit zájmy spolku, dodržovat vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy spolku,

c) aktivně a pravidelně se účastnit jednání orgánů spolku a prispívat ke zlepšení jejich práce.

5. Členství ve spolku zaniká:

a) vystoupením člena ze spolku,

b) zrušením členství pro neuhrazení členského příspěvku,

c) vyloučením člena,

d) úmrtím člena,

e) zrušením spolku.

6. Při vystoupení ze spolku nemá člen nárok na vrácení vstupního příspěvku, případně jeho

části v závislosti na výsledku hospodaření spolku v posledním účetním roce (v roce, kdy

bylo členovi ukončeno členství).

 

V.
Orgány spolku

 

Orgány Rybářského spolku Vlasatice jsou:

a) členská schůze,
b) výbor jako orgán statutární a výkonný.

VI.

Členská schůze

 

1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku. Tvoří ji shromáždění členů. Členská schůze se koná 1 x ročně a svolává ji předseda nebo místopředseda spolku (písemně, elektronickou poštou, apod.) alespoň týden před datem konání.

2. Mimořádnou členskou schůzi musí výbor svolat, požádá-li o to písemně nejméně 1/3 členů. Musí být svolána nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti.

3. Členská schůze rozhoduje zejména o:

a) schvaluje stanovy spolku a jejich změny,

b) volí členy výboru a odvolává je,

c) schvaluje přijetí a vyloučení člena,

d) schvaluje výši vstupního příspěvku a členského příspěvku včetně termínu jeho úhrady, výši povolenky k rybolovu,

e) schválení zprávy o činnosti spolku a záměru činnosti pro další období,

f) zániku či sloučení spolku,

g) způsobu majetkového vypořádání při zániku spolku

4. Členská schůze také rozhoduje o všech věcech, které nespadají do pravomoci ostatních orgánů spolku

5. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů spolku. K přijetí rozhodnutí je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. Hlasování je veřejné.

6. O jednání a usnesení členské schůze se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a další členové výboru.

 

VII.

Výbor

1. Výbor je statutárním a výkonným orgánem spolku. Za výbor jedná navenek jeho předseda. V době nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda. Jde-li o právní úkon, který činí výbor, musí být podepsán předsedou, nebo v jeho zastoupení místopředsedou a dalším členem výboru.

2. Výbor plní usnesení členské schůze, a spravuje spolek mezi zasedáními členské schůze a rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou stanovami vyhrazeny jinému orgánu spolku. Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

3. Výbor má pět členů. Funkční období člena výboru je 5 let. Člen výboru může být volen opětovně. Pokud počet členů klesne pod pět, výbor je povinen svolat do měsíce členskou schůzi, na které budou zvoleni chybějící členové výboru.

4. Výbor ze svého středu volí předsedu, místopředsedu a pokladníka.

5. Členství ve výboru zaniká:

a) uplynutím funkčního období,

b) odvoláním z funkce členskou schůzí,

c) vzdáním se funkce,

d) zánikem spolku,

e) úmrtím člena.

6. Schůzi výboru svolává předseda, popřípadě místopředseda. Výbor je usnášeníschopný za přítomnosti alespoň poloviny svých členů. K přijetí návrhu je třeba souhlasu většiny členů výboru.

7. Do působnosti výboru patří zejména:

a) naplňovat cíle a poslání spolku,

b) hospodařit s majetkem spolku,

c) svolávat členskou schůzi a stanovovat její předběžný program,

d) pečovat o informovanost členů spolku,

e) činit další úkony upravené těmito stanovami,

f) sestavovat roční plán akcí,

g) předkládat členské schůzi ke schválení zprávu o činnosti spolku, zprávu o hospodaření,

h) navrhovat a předkládat členské schůzi rozpočet spolku na každý rok,

i) vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

j) archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze.

 

VIII.
Majetek a hospodaření spolku

 

1. Spolek hospodaří podle plánu schváleného členskou schůzí.

2. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, ze zápisného, z příjmů za povolenky, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností.

3. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavní činností spolku naplňující poslání a cíle spolku. Prostředky dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti spolku.

4. Členové orgánů spolku vykonávají své funkce bezúplatně, mají však právo na bezplatné vydání povolenek a na náhradu zaplacených pohonných hmot v případě pracovních cest pro zajištění úkolů spolku silničním motorovým vozidlem. 

 

IX.

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto stanovy byly projednány a přijaty dne 22.01. 2022 Členskou schůzí.

2. Znění těchto stanov je účinné dnem zapsání spolku do spolkového rejstříku.

 

Předseda spolku ing. Lumír Boščík

 

RSV ČERNÉ LOGO (2).jpg